AVORS
AVORS

Почетна акредитација

Почетна акредитација је поступак вањског вредновања квалитета нових високошколских установа и/или нових студијских програма како би се утврдило испуњава ли високошколска установа прописане услове и стандарде за доношење препоруке о акредитацији у сврху издавања дозволе за рад високошколским установама за обављање дјелатности и/или извођење студијских програма.

Стандарди за почетну акредитацију

Основни циљеви обезбјеђења квалитета су: изградње културе квалитета у високом образовању, стални развој друштва и привреде кроз унапређење квалитета високог образовања, укљученост свих заинтересованих страна, посебно студената, у процесе обезбјеђења квалитета, те усклађивање са европским системом високог образовања. Систем обезбјеђења квалитета у високом образовању Републике Српске заснива се на принципима развоја система обезбјеђења квалитета високог образовања у складу са европским стандардима, партнерским односима са високошколским установама, студентима и другим заинтересованим странама, отворености, професионализаму и етичности у свим процесима обезбјеђења квалитета, независност у процесима обезбјеђења квалитета и објективности одлука о исходима. Стандарди су саставни дио система обезбјеђења квалитета високог образовања Републике Српске. Сврха Стандарда је унапређење квалитета високог образовања у Републици Српској, подстицај стварању перспективног окружења за развој каријера високообразованих стручњака у Републици Српској, те изградња повјерења између свих заинтересованих страна у систему високог образовања. Стандарди се заснивају на принципима подршке развоју културе квалитета, узимању у обзир потреба и очекивања студената, других заинтересованих страна и друштва, те одговорности високошколске установе за свој квалитет и његово обезбјеђивање.

 

Упутство за припрему документације за почетну акредитацију високошколских установа и студијских програма

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив