AVORS
AVORS

 

Управни одбор је орган  Агенцијe за високо образовање Републике Српске, који управља радом Агенције. Управни одбор има пет чланова, три члана из реда академске заједнице, једног из привреде и праксе и једног студента. Четири члана именује и разрјешава Влада Републике Српске, након спроведеног конкурса јавне конкуренције, док се члан Управног одбора из реда студената именује на приједлог Уније студената Републике Српске. Предсједник и чланови Управног одбора именују се на период од четири године, с могућношћу једног реизбора, изузев представника студената чији мандат траје једну годину.

Надлежности Управног одбора Агенције:

 • доноси Статут Агенције
 • доноси друге акте у складу са законом и Статутом Агенције
 • усваја извјештаје које директор доставља у складу са законом
 • усваја годишњи план рада и финансијски план Агенције
 • усваја Извјештај о раду и Финансијски извјештај Агенције
 • предлаже стандарде за почетну акредитацију високошколских установа и студијских
 • програма у Републици
 • предлаже стандарде за акредитацију високошколских установа и студијских програма у Републици Српској
 • усваја Листу стручњака за оцјењивање и ревизију квалитета и давање препорука о акредитацији високошколских установа, односно студијских програма у складу са законом
 • усваја Листу рецензената за почетну акредитацију и за рецензију студијских програм
 • именује чланове Акредитацијског вијећа
 • врши и друге послове утврђене законом, актом о оснивању и Статутом

Чланови Управног одбора Агенције:

 • проф. др Маријана Каповић Соломун, предсједник
 • проф. др Дејан Бокоњић, члан
 • доц. др Нина Сајић, члан
 • Тамара Симић, члан (привреда и пракса)
 • Никола Шобот, члан (студент)

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив