AVORS
AVORS

Центар за информисање и признавање страних високошколских квалификација

Центар за информисање и признавање страних високошколских квалификација је организациона јединица Агенције за високо образовање Републике Српске. Центар представља ENIC/NARIC центар Републике Српске и обавља послове професионалног признавања страних високошколских квалификација. Поступак признавања се спроводи у складу са законом којим се уређује област обезбјеђења квалитета у високом образовању Републике Српске, ако међународним уговором није предвиђено другачије.

Улога центра

У центру за информисање и признавање се обављају следећи послови:

 • Пружање информација о поступку признавања високошколских квалификација стечених у иностранству
 • Спровођење поступка признавања страних високошколских квалификација ради запошљавања(професионално признавање)у оквиру Лисабонске конвенције
 • Пружање информација о систему високог образовања Републике Српске
 • Пружање информација о високошколским установама у Републици Српској и студијским програмима које оне спроводе
 • Пружање информација о иностраним системима високог образовања.

 

Упутство за покретање поступка признавања страних високошколских квалификација у сврху запошљавања

 1. ПОПУНИТИ ОБРАЗАЦ ЗАХТЈЕВА
 2. ПРИКУПИТИ ДОКУМЕНТЕ ПОТРЕБНЕ ЗА СТРУЧНО ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
 3. УПЛАТИТИ НАКНАДУ ЗА ТРОШКОВЕ ПРИЗНАВАЊА
 4. ДОСТАВИТИ ДОКУМЕНТЕ

 

 1. ОБРАЗАЦ ЗАХТЈЕВА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ је службени документ неопходан за покретање поступка признавања. Образац треба читко попунити и навести тачне податке.
  ОБРАЗАЦ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЈЕ.

 

 1. ДОКУМЕНТИ КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ УЗ ОБРАЗАЦ ЗАХТЈЕВА:

  1. Овјерена фотокопија стране високошколске квалификације;
  2. Превод стране високошколске квалификације извршен од стране сталног судског тумача регистрованог у БиХ на један од језика у службеној употреби у БиХ;
  3. Оригинал или овјерена фотокопија додатка дипломи са транскриптом испита;
  4. Превод додатка дипломи са транскриптом испита извршен од стране сталног судског тумача регистрованог у БиХ на један од језика у службеној употреби у БиХ, осим у случају када је документ издати на енглеском језику и није потребно достављати превод.
  5. Оригинал или овјерена фотокопија транскрипта испита (увјерења о положеним испитима) уколико додатак дипломи није издат и превод извршен од стране сталног судског тумача , осим у случају када је документ издати на енглеском језику и није потребно достављати превод;
  6. Увјерење о држављанству Босне и Херцеговине/Републике Српске (за држављане Босне и Херцеговине) а за стране држављане овјерена фотокопија пасоша, односно јавна исправа којом се доказује статус избјеглице или расељеног лица;
  7. Извод из матичне књиге вјенчаних (за лица која су промијенила презиме)
  8. Доказ о уплати накнаде за трошкове признавања;

 2.  НАКНАДА ЗА ТРОШКОВЕ ПРИЗНАВАЊА
  Рачун на који се врши плаћање накнаде за трошкове признавања као и сва упутства везана за плаћање налазе се у обрасцу захтјева за признавање стране високошколске квалификације.

 3. ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНАТА
  Сва прикупљена документа, попуњен образац захјева и уплатницу доставити на адресу Агенције за високо образовање Републике Српске:

  Бана Милосављевића 8
  78 000 Бања Лука
  Република Српска
  Босна и Херцеговина

  Контакт особа: Јелена Марчић
  Телефон: 051/922-032

 

Партнери

 

Јавни позив