AVORS
AVORS

 

На основу захтјева за акредитацију поднесеног 18. октобра 2019. године и испуњености свих законских претпоставки Агенција за високо образовање Републике Српске је након окончаног поступка акредитације издала Рјешење о акредитацији за ЈУ Висока медицинска школа Приједор. Рјешењем Агенције од 29. јуна 2021. године  ЈУ Висока медицинска школа Приједор се додјељује акредитација на период од 5 година, а који тече од дана правоснажности тј. дана издавања Рјешења.

Претходно Рјешењу, Агенција за високо образовање Републике Српске је у складу са законски предвиђеним процедурама провела поступак акредитације високошколске установе и студијског програма Здравствена њега који се изводи у оквиру високошколске установе, а у складу са Критеријумима за акредитацију високошколских установа у Републици Српској и БиХ, Критеријумима за акредитацију  студисјких програма у Републици Српској и Бих и Стандардима и смјерницама за осигурање квалитета у европском простору високог образовања (ЕСГ 2015).

Након изршеног вањског вредновања које је обухватило посјету установи од стране Комисије експерата именованих са листе међународних и домаћих експерата, те провјере усклађености рада  високошколске установе и пријављеног студијског програма са захтјевима Критеријума за акредитацију установа, Критеријума за акредитацију студијских програма и Стандардима ЕСГ 2015, а у складу са законски прописаним процедурама, Комисија међународних и домаћих експерата је сачинила извјештај и издала препоруку за акредитацију високошколске установе.

Агенција за развој високог образовања и обезбјеђење квалитета БиХ претходно је издала  препоруку за акредитацију ЈУ Висока медицинска школа Приједор и студијског програма Здравствена њега у складу са извјештајем  Комисије међународних и домаћих екперата.


Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA