AVORS
AVORS

У склопу континуираног професионалног усавршавања наставног особља, Филозофски факултет и Центар за цјеложивотно учење организовали су предавање на тему „Самовредновање студијских програма“ у сриједу, 27.03.2024. године које је одржала Душка Радмановић, помоћник директора за акредитацију и међународну сарадњу у Агенцији за високо образовање Републике Српске.

Излагање је дефинисало основне елементе процеса самовредновања студијских програма, као и структуру извјештаја о самовредновању, а било је ријечи и о начину на који се може радити ревизија и измјене студијског програма у складу са законским и подзаконским прописима.

Највећи дио излагања посвећен је новим стандардима за акредитацију студијских програма, гдје су издвојени одређени сегменти у оквиру стандарда 2 „Креирање и усвајање студијских програма“ као што су: покретање заједничких студијских програма, покретање интердисциплинарних и мултидисциплинарних студијских програма, покретање програма на страним језицима, кратки програми студија, подјела предмета на групе, листа изборних предмета и удио изборних предмета у НПП, вредновање стручне праксе с посебним освртом на реализацију педагошке праксе, и матрицу исхода учења.

Затим стандард 3 „Учење, подучавање и вредновање усмјерено на студенте“ гдје се посебно говорило о методама подучавања, развоју будуће каријере студената и величини група за предавања и вјежбе.
У оквиру стандарда 4 „Упис студената“ фокус је био на опису процедура за признавање претходног учења и начину додјељивања ECTS бодова.

Током предавања разговарало се и о захтјевима који се односе на покривеност наставе сопственим кадром, укључујући и наставнике на програму на страном језику, на интердисциплинарним и заједничким студијским програмима, те усавршавање административног особља.

Један дио предавања односио се и на минималне потребне површине простора, минималан број библиотечких јединица, систем обраде информација, као и дефинисање и праћење кључних индикатора квалитета.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив