AVORS
AVORS

Управни одбор Агенције за високо образовање Републике Српске је на 28. редовној сједници одржаној 7.7.2021. године усвојио Одлуку о именовању чланова Комитета за жалбе и приговоре.

Законом о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20) предвиђено је формирање Комитета за жалбе и приговоре као независног тијела Агенције које разматра жалбе и одлучује о приговорима високошколских установа.

У складу са Статутом Агенције, Комитет има три члана и то: два представника академске заједнице РС/БиХ, од којих је бар један стручњак из области права, и једног представника студената. Чланове Комитета именује Управни одбор на приједлог директора Агенције, након спроведеног поступка јавне конкуренције за чланове Комитета из реда академске заједнице, односно на приједлог Уније студената за члана Комитета из реда студената. Mандат чланова Комитета је четири година са могућношћу још једног избора, осим студента који се бира на период од једне године са могућношћу још једног избора.


За чланове из реда академске заједнице именоване су проф. др Валерија Шаула, редовни професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци и доц. др Сања Голијанин, доцент на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву, док је на приједлог Уније студената Републике Српске за члана Комитета именован Никола Буловић, студент другог циклуса студија са Универзитета у Бањој Луци.

Управни одбор је такође размaтрао и усвојио: Одлуку о допуни Листе рецензената Агенције за високо образовање Републике Српске и Одлуку о усвајању Правилника о допуни Правилника о одређивању висине накнаде за пружање услуга из надлежности Агенције за високо образовање и врстама и начину расподјеле властитих прихода.

Током сједнице која је одржана у просторијама Агенције, чланови Управног одбора информисани су о поступцима акредитације високошколских установа у Републици Српској и реализацији активности у пројекту рангирања високошколских установа у Републици Српској.


Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA