AVORS
AVORS

Обезбјеђење квалитета у европском простору високог образовања

Формирањем Агенције за акредитацију високошколских установа, комплетирана је укупна структура за ефективно провођење поступака обезбјеђења квалитета високог образовања у Републици Српској, укључујући и процес акредитације којим се показује ниво примијењености успостављених стандарда и критерија у институцијама високог образовања.

У процесима формирања Европске Уније значајну улогу заузимају покрети афирмације квалитета производа и услуга на јединственом европском простору. С почетка 90-тих година прошлог вијека појављују се међународни стандарди (ИСО, Европске норме, Европске директиве и сл.) којима се дефинишу модели и системи обезбјеђења квалитета у различитим привредним и друштвеним секторима, укључујући и сектор високог образовања. Обезбјеђење квалитета у високом образовању свакако није само европско питање. У цијелом свијету расте занимање за квалитет и стандарде, који се прихватају као основни оквир и концепт за укупан развој високог образовања.

У остваривању својих намјера да постане најдинамичнија, на знању заснована економија у свијету (тзв. Лисабонска стратегија), Европа покреће иницијативе усмјерене на унапређење квалитета високог оразовања. Већ од 1994/95. Европска комисија покреће такозване „европске пилот пројекте“ за обезбјеђењe квалитета у високом образовању током којих се препознају два нивоа активности:

  • интерно обезбјеђење квалитета у оквиру високошколских установа путем примјене погодних метода и њихове интеракције у јединствен Систем за управљање и стално унапређење квалитета и
  • екстерно обезбјеђење квалитета путем вањског (екстерног) надзора над ефективношћу и ефикасношћу интерних Система обезбјеђења квалитета високошколских установа, методама независног оцјењивања од стране домаћих и страних тијела.

Поступци интерног и екстерног обезбјеђења квалитета обављају се у односу на релевантне међународне и националне стандарде, те у односу на постављене циљеве и политике високошколске установе. За област високог образовања у Републици Српској и Босни и Херцеговини релевантни су „Стандарди и смјернице за осигурање квалитета у европском подручју високог образовања“ усвојени 2015-те године од стране Европске асоцијације за осигурање квалитета у високом образовању - ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education). Ови стандарди, препознатљиви по општеприхваћеној скраћеници ЕSG (European Standards and Guidelines) конципирани су у генеричком облику, са намјером да се националним структурама остави простор за креирање специфичних захтјева примјерених политичим, друштвеним, културним, језичким, традиционалним, образовним и другим разноврсностима. Тиме се обезбјеђује широка прихваћеност ових стандарда на укупном европском простору високог образовања.

Стандарди и смјернице за обезбјеђивање квалитета у Европском простору високог образовања (ESG)

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA